A+ A- A Wysoki kontrast
Statut

 STATUT

WŁODAWSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM”

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum", w dalszych postanowieniach zwane Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo działa w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz.855 z późn. zm.  oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 /Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm./.
 3. Towarzystwo realizuje swoje cele w ramach  działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
 4. ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905) w szczególności w zakresie opieki hospicyjnej i długoterminowej;
 5. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 6. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji społecznej;
 8. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 9. promocji i organizacji wolontariatu;
 10. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

             zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 

 

§ 2

Towarzystwo jest powołane do udzielania opieki ludziom ciężko chorym i pomocy rodzinom tych chorych.

§ 3

Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Towarzystwa miasto Włodawa.

§ 4

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym zakresie działania.

§ 6

Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej aktywności swoich członków oraz wolontariuszy.

Do prowadzenia działalności statutowej Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział II

Cele i środki działania


§ 7

Celem Towarzystwa jest:

 1. udzielanie osobom ciężko chorym opieki: medycznej, psychologicznej, socjalnej, rehabilitacyjnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych;
 2. udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym;
 3. jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy;
 4. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 5. rehabilitacja społeczna w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym.

§ 8

Towarzystwo stosuje następujące środki działania:

 1. programuje metody opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia lub nie mającymi właściwych warunków domowych podczas choroby;
 2. organizuje kursy, konferencje i seminaria;
 3. współpracuje z radiem, prasą i telewizją w celu promowania ruchu hospicyjnego i działalności Towarzystwa ;
 4. wydaje własne wydawnictwa, informatory, broszury, z zakresu promocji i ochrony  zdrowia oraz wolontariatu;
 5. zbiera środki finansowe potrzebne dla realizacji celów Towarzystwa;
 6. inicjuje i prowadzi budowę oraz modernizację obiektów,  zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami, a w szczególności prowadzi hospicja dla chorych;
 7. dla realizacji celów statutowych może wynajmować pomieszczenia i obiekty;
 8. współpracuje z placówkami ochrony zdrowia i opieki społecznej w zakresie opieki i leczenia chorych;
 9. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub zbliżonym zakresie działania;
 10.  Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" powołało Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej "Hospicjum". Prawomocnym do podjęcia uchwały o powołaniu zakładu jest Walne Zebranie Członków;
 11.  wspiera finansowo działalność Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej "Hospicjum",
 12. prowadzenie rehabilitacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej, umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier: architektonicznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się. 

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, posiadające zdolność do czynności prawnych, które zgłaszają swój akces do Towarzystwa i zostaną przyjęte uchwałą Zarządu Towarzystwa.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z czynnym i biernym prawem wyborczym;
 2. brać udział w pracach Towarzystwa, używać jego odznak;
 3. zgłaszać postulaty i wnioski do władz Towarzystwa.
   

§ 12

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie założeń statutu i jego postanowień;
 2. wykonywanie uchwał władz Towarzystwa;
 3. realizowanie na co dzień i propagowanie idei społecznej opieki nad chorymi, zarówno na terenie Hospicjum, jak i poza nim;
 4. regularne opłacanie składki członkowskiej.

§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, które wspierają finansowo i rzeczowo działalność Towarzystwa.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych , z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15

Członkami honorowymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, którym taką godność nadało, na wniosek Towarzystwa, Walne Zebranie Członków.

Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji założeń statutowych.

§ 16

Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 17

Członkostwo wygasa wskutek:
1)  śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;

2)  wykluczenia członka Towarzystwa na skutek uchwały Zarządu w związku z postawą sprzeczną z założeniami statutu;

3)  rezygnacji zgłoszonej na piśmie;

 1. rozwiązania Towarzystwa;
 2. skreślenia z listy członków Towarzystwa przez Zarząd z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez 3 lata;
 3. osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

 

 

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja władz trwa trzy lata.

§ 20

 1. Uchwały, dla swej prawomocności podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą  większością głosów uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 2.  W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 3.  W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na jego miejsce wchodzi członek, który w wyborach uzyskał następną pozycję wśród kandydatów do danej władzy lub Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu dokonania wyborów uzupełniających.
   
Walne Zebranie Członków

 

§ 21

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 22

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku, ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo - wyborczy, a jego termin, miejsce odbycia i porządek obrad ustala Zarząd Towarzystwa i powiadamia członków na 14 dni przed terminem zebrania.
 1.  Dopuszcza się powiadomienie Członków poprzez umieszczenie w siedzibie Towarzystwa widocznego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 23

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych i wspierających, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu, który winien się zebrać w terminie tygodniowym i ustalić termin i miejsce Walnego Zebrania Członków, z tym, że termin Walnego Zebrania Członków może być skrócony do 7 dni.

§ 24

Walne Zebranie Członków, które nie dojdzie do skutku w I terminie z braku quorum, może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w II terminie, tj. po upływie 30  minut od wyznaczonej dla I terminu godziny.

 1. Walne Zebranie Członków obraduje w oparciu o porządek zaproponowany przez Zarząd a zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego oraz Sekretarz.
 3. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród członków Towarzystwa.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie programu działania Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. uchwalanie wysokości składek członkowskich dla osób fizycznych i dla osób prawnych;
 5. zatwierdzanie statutu Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej (uchwalanie statutu i jego zmian);
 6. rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną;
 7. uchwalanie budżetu Towarzystwa;
 8. podjęcie uchwały o zmianie statutu Towarzystwa;
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa;
 10. rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu członka z Towarzystwa;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia i wystąpienia ze stowarzyszeń i związków stowarzyszeń o których mowa w § 5 statutu.
   

Zarząd Towarzystwa
 

§ 26

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu członków.
 2. Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie Członków.
 3. Tryb wyboru Zarządu określa uchwałą Walne Zebranie Członków.
 4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa;
 4. uchwalanie projektu budżetu Towarzystwa i projektu wysokości składek członkowskich;
 5. opracowywanie statutów jednostek organizacyjnych Towarzystwa i wnoszenie ich do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków;
 6. uchwalanie oraz zatwierdzanie struktury organizacyjnej i regulaminu Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej i nadzór nad jego działalnością;
 7. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i jego finansami;
 8. inicjowanie i programowanie działalności Towarzystwa;
 9. składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa na Walnym Zebraniu Członków;
 10. organizowanie Walnych Zebrań Członków;
 11. przyjmowanie członków, prowadzenie ich ewidencji, zbieranie zadeklarowanych składek, zwalnianie członków;
 12. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa;
 13. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Towarzystwa.

§ 28

Na pierwszym swym zebraniu wyborczym Zarząd Towarzystwa wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

 

§ 29

 1. W razie potrzeby Zarząd może tworzyć komisje do załatwienia konkretnie oznaczonej sprawy.
 2. Przewodniczącym komisji jest członek Zarządu.
 3. Członkami komisji mogą być osoby spoza Zarządu.

§ 30

 1. Zebrania Zarządu powinny odbywać się przynajmniej raz na 3 miesiące, a zwołuje je prezes Zarządu.
 2. Z posiedzeń Zarządu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje także przewodniczący zebrania.

   Komisja Rewizyjna

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu Towarzystwa i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Komisja składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 4. Komisja wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 32

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa, w tym również Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej, a w szczególności działalność finansowo - gospodarczą.

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę przynajmniej raz w roku i składa pisemne sprawozdanie z tej kontroli, wnioski i terminy usunięcia uchybień.
 2. Sprawozdanie składane jest na Walnym Zebraniu Członków wraz z wnioskiem o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 34

Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniu Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział V

Gospodarka finansowa i majątek Towarzystwa
 

§ 35

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Fundusze Towarzystwa tworzone są:
  1)z wpływów ze składek członkowskich;
  1. z darowizn, spadków i zapisów, oraz dochodów ze zbiórek publicznych;
  2. z dotacjiwedług zasad określonych w odrębnych przepisach;
  3. z innych wpływów.
 3. Towarzystwo prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Tryb i formy prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Towarzystwa.
 4. Składki członkowskie winny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd.
 5. Zabrania się z majątku i funduszy Towarzystwa:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa, pracowników Towarzystwa i Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej oraz osób, z którymi wymienieni pozostają w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa ,członków organów Towarzystwa, pracowników Towarzystwa i Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej, oraz  ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności  jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa i Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej oraz ich osób bliskich na zasadach  innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika  ze statutowego celu Towarzystwa;
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa i Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 6. Towarzystwo może pobierać opłaty w ramach wykonywanej działalności  odpłatnej pożytku publicznego określonej w §1 ust. 4.

§ 36

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika, bądź osób upoważnionych przez Zarząd Towarzystwa.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 37

Zmiana statutu lub rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa.

§ 38

 1. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji majątku Towarzystwa oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.
 2. W razie rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
 4. Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody właściwej władzy rejestracyjnej.

Włodawa, dnia 22 czerwca 2022 r

 

 

                                                                      Prezes

                                                                         Andrzej Puchala

 

                                                                          Skarbnik

                                                                        Iwona Śliwińska      

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

Darowizna

Wpłata darowizny pieniężnej na rachunek bankowy

Jeśli czujecie Państwo potrzebę serca i chcecie pomóc pacjentom Hospicjum we Włodawie, możecie zostać naszymi darczyńcami. Darowizna przybiera różne formy od wpłat na konto do przekazywania konkretnych przedmiotów na dany cel.

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 22-200 Włodawa, ul. Pancerniaków 3

Numer konta: 68150013731213700383910000 Santander Bank
Numer KRS: 0000181031

Przekazanie darowizny rzeczowej na bieżące potrzeby Hospicjum Stacjonarnego we Włodawie, oraz pacjenta lub grupy pacjentów Hospicjum Domowego.
Regulamin przekazywania darowizn

Blisko chorego